Od ktorých investícií si milionári sľubujú najväčší úspech?

Novinky12.03.2024
Ktorému druhu investícií najviac dôverujú už štvrtý rok po sebe a ktorá trieda aktív zaznamenala medziročne najzaujímavejší nárast a prečo? Pozrime sa, čo ukázali najnovšie výsledky unikátneho prieskumu J&T BANKA WEALTH REPORT.

Investovanie do akcií je beh na dlhú trať, ktorý sa vypláca

Slovenskí a českí dolároví milionári sa dlhodobo vyznačujú tým, že akcie zahraničných firiem si u nich už niekoľko rokov udržujú prvé miesto z hľadiska potenciálu najzaujímavejšieho zhodnotenia investícií. V najnovšom prieskume J&T BANKA WEALTH REPORT, ktorý mapuje správanie, názory a zámery slovenských a českých dolárových milionárov, to uviedlo vyše 40 % milionárov na oboch stranách rieky Moravy.

Dlhopisy zažívajú renesanciu

Korporátne dlhopisy zaznamenali medzi milionármi z investičného hľadiska najväčší rast popularity. Približne každý štvrtý milionár verí, že majú potenciál zaujímavého zhodnotenia v roku 2024, čo ich vystrelilo na druhé miesto v prieskume s 25 %. U slovenských milionárov ide o medziročný nárast očakávania o 9 percentuálnych bodov. Po sérii zvyšovania základných úrokových sadzieb centrálnym bankami na multiročné maximá sa výnosy dlhopisov odvrátili z nízkych či dokonca záporných úrovní. Ponúkajú zaujímavejší pomer výnosu k podstupovanému riziku. Medzi milionármi rastie motivácia kupovať dlhopisy preto, aby si mohli zafixovať atraktívnu výšku výnosu do splatnosti na dlhšie obdobie a aby mohli profitovať z kapitálového precenenia, keď sa očakáva uvoľňovanie menovej politiky.

Podnikové dlhopisy sa na rozdiel od minulosti vnímajú ako dôležitá súčasť investičných portfólií, ktoré budú zohrávať dôležitú úlohu pri ich celkovom zhodnotení. Vyplýva to z toho, že návratnosť akciových investícií môže byť v nasledujúcich rokoch slabšia. 

Vysoká dôvera v private equity investície

Očakávania, že ekonomike a podnikaniu sa bude pri ústupe inflácie v nasledujúcom období viac dariť, sa pretavili do dôvery milionárov v private equity investície. Prieskum ukázal, že viac ako pätina slovenských dolárových milionárov očakáva atraktívne zhodnotenie práve od investícií do private equity.

Investičné stratégie fondov kvalifikovaných investorov nie sú zviazané toľkými pravidlami ako klasické fondy. To so sebou prináša vyššie riziko, zároveň však aj potenciálne vyššie výnosy. Ide o druh investície, ktorý sa stáva čoraz obľúbenejším a viac zastúpeným nástrojom v portfóliách milionárov. Dôvera milionárov v private equity fondy zohľadňuje aj ich presvedčenie, že ekonomike a celkovo podnikaniu by sa mohlo po náročnom období dariť vďaka spomaleniu inflácie a korekcii vysokých trhových úrokových sadzieb. 

V oblasti private equity investícií máme na Slovensku fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS, ktorý je obchodovateľný na Burze cenných papierov v Prahe. Je výsledkom takmer 30-ročnej investičnej filozofie, ktorá je založená na dlhodobých obchodných partnerstvách a na spoluinvestovaní do výnimočných projektov. Pridaná hodnota tohto fondu spočíva v tom, že investori majú možnosť investovať do spoločností, ku ktorým by na bežnom trhu nemali prístup, pretože nie sú verejne obchodovateľné. Investori tak majú výnimočnú príležitosť spolupodieľať sa na úspechu a investovaní s vlastníkmi skupiny J&T.

Zberateľské aktíva prinášajú radosť a potešenie

Zberateľské aktíva ako umenie, automobilové veterány, vína či whisky dlhodobo patria medzi investície, od ktorých si milionári na oboch brehoch rieky Moravy sľubujú zaujímavé zhodnotenie. Dôvera slovenských dolárových milionárov v zberateľské umenie vzrástla, a to medziročne o 7 %, zatiaľ čo u milionárov z Česka skôr poklesla. Tento vývoj môže odzrkadľovať odlišné vnímanie bezpečnostnej či politickej situácie vzhľadom na udalosti nedávnej minulosti. Slovenskí dolároví milionári mali častejšie záujem užívať si život, práve to sú výhody investícií do zberateľských aktív – prinášajú radosť a zároveň ide o bezpečnú a fyzicky prenositeľnú investíciu.

Pretrvávajúca klesajúca dôvera v zhodnotenie nehnuteľností

Napriek tomu, že nehnuteľnosti naďalej patria medzi najpopulárnejšie investície slovenských dolárových milionárov, už druhý rok po sebe zaznamenali pokles dôvery v ich zhodnotenie. Ide o reakciu na efekt spomínanej prísnejšej menovej politiky – vyššie úrokové sadzby a prísnejšie úverové štandardy s útlmom dopytu po bývaní minimalizujú priestor na rast cien, teda kapitálového zhodnotenia investícií v tejto oblasti. Navyše väčšina milionárov v aktuálnom prieskume J&T BANKA WEALTH REPORT uvádza, že voči nehnuteľnostiam už drží dostatočnú expozíciu, t. j., že v nich má už dostatočné množstvo investícií. Pre zaujímavosť, táto expozícia je nadpriemerná v porovnaní so svetom. Sme tak svedkami poklesu záujmu o rezidenčné nehnuteľnosti, stavebné pozemky aj poľnohospodársku pôdu.

Čaká nás vzostup investícií do startupov? 

Dôvera v startupy sa medzi dolárovými milionármi oproti roku 2022 zvýšila, čo môže mať na svedomí veľký boom okolo umelej inteligencie a očakávania od tejto revolučnej technológie. Popularita startupov však stále výrazne zaostáva za obdobím lacných peňazí okolo roku 2018. Drahšie financovanie jednoducho komplikuje ich podnikanie a znižuje mieru ich prežitia. Táto situácia sa týka jednotlivých profesií, firiem, inštitúcií aj štátov. Ide o náročnú multidisciplinárnu oblasť, ktorá veľmi rýchlo napreduje a vyžaduje si vzájomné prepojenie celej komunity.

Toto je marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky. S investovaním je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a jej návratnosť nie je zaručená. Viac informácií o rizikách, ktoré sú spojené s investovaním nájdete na https://www.jtbanka.sk/povinne-informacie/disclaimer/. Fond J&T ARCH INVESTMENTS je fondom kvalifikovaných investorov podľa zákona č. 240/2013 Sb. a jeho akcionárom sa môže stať výhradne kvalifikovaný investor podľa § 272 tohto zákona a kvalifikovaný investor podľa zákona č. 203/2011 Z. z. Viac informácií, vrátane štatútu fondu a kľúčových informácií pre investorov, nájdete na jtarchinvestments.sk.