2023
Wealth Report 2023

Investície

Otestuj sa
wealthreport wealthreport
WR2023Investície

Milionári očakávajú najzaujímavejšie zhodnotenie majetku od akcií zahraničných firiem.

43
41
Slovenská republika
Česká republika

Akcie zahraničných firiem

Ani turbulentný rok 2022 a prísnejšia menová politika centrálnych bánk neotriasli dôverou dolárových milionárov na Slovensku a v Českej republike v akciové investície. Práve naopak, ešte ju posilnili. Akcie zahraničných firiem si udržali prvé miesto z hľadiska potenciálu najzaujímavejšieho zhodnotenia medzi slovenskými milionármi už štvrtý rok po sebe a medzi českými kraľujú druhýkrát v rade.

Bohatí ľudia predpokladajú, že pri ústupe inflácie centrálne banky už dosiahli vrchol zvyšovania úrokových sadzieb a v budúcom roku by mohol prísť priestor na uvoľnenie menovej politiky. To by mohlo pomôcť aj ekonomickému rastu a rastu firemných ziskov s pozitívnym dosahom na akciové trhy.

Korporátne dlhopisy

Zhruba štvrtina milionárov na oboch brehoch rieky Moravy verí, že korporátne dlhopisy majú v nasledujúcich 12 mesiacoch potenciál zaujímavého zhodnotenia. Práve vďaka prísnejšej menovej politike nesú dlhopisy ako trieda aktív viac atraktívne výnosy v pomere k podstupovanému riziku. Valuácie dlhopisového trhu poklesli oproti nedávnemu obdobiu nulových úrokových sadzieb, čo z nich robí po dlhšom čase hodnotné aktívum s asymetrickým výnosovým profilom. Pri očakávanom poklese úrokových sadzieb by mali priniesť väčšie celkové zhodnotenie ako celkovú stratu pri prípadnom ďalšom raste sadzieb o rovnaké percento. Investori preto vnímajú dlhopisy ako stabilizujúcu súčasť investičných portfólií, ktoré budú mať dôležité slovo pri ich celkovom zhodnotení vzhľadom na predpokladanú slabšiu návratnosť akciových investícií v nasledujúcich rokoch.

Private equity

Viac ako pätina slovenských a štvrtina českých dolárových milionárov si myslí, že atraktívne zhodnotenie by vedeli priniesť investície do private equity. Ide o alternatívny druh investície, ktorá sa stáva čoraz populárnejším a viac zastúpeným nástrojom v ich portfóliách. Investičné stratégie takýchto fondov nie sú zviazané toľkými pravidlami ako klasické fondy, čo so sebou prináša o čosi vyššie riziko, zároveň však aj potenciálne vyššie výnosy. Dolároví milionári sú presvedčení, že ekonomike, a teda aj podnikaniu a firemnému biznisu, by sa mohlo po náročnom období dariť lepšie aj vďaka spomaleniu inflácie a určitej korekcii súčasných vysokých trhových úrokových sadzieb z multiročných maxím.

Stavebné pozemky a rezidenčné nehnuteľnosti

Hoci nehnuteľnosti patria stále medzi jedny z najpopulárnejších investícií dolárových milionárov v našom regióne, už druhý rok po sebe zaznamenali pokles popularity. Ide o reakciu na efekt už spomínanej prísnejšej monetárnej politiky. Vyššie úrokové sadzby, prísnejšie úverové štandardy a s tým spätý utlmený dopyt po bývaní minimalizujú priestor na rast cien, teda kapitálového zhodnotenia investícií v tejto oblasti. Navyše väčšina milionárov uvádza, že voči nehnuteľnostiam už drží dostatočnú expozíciu. Okrem toho s vlastníctvom nehnuteľností je spojených aj množstvo starostí, ktoré s ich samotným zhodnocovaním nesúvisia – byrokracia, nájomníci, opravy a podobne. Sme tak svedkami poklesu záujmu o rezidenčné nehnuteľnosti, stavebné pozemky aj poľnohospodársku pôdu.

Startupy

Dôvera v startupy sa medzi dolárovými milionármi oproti roku 2022 zvýšila, čo môže mať na svedomí veľký boom ohľadom umelej inteligencie s možno aj prehnanými očakávaniami okolo tejto revolučnej technológie. Popularita startupov však stále výrazne zaostáva za obdobím lacných peňazí. Drahšie financovanie jednoducho komplikuje ich podnikanie a znižuje pravdepodobnosť ich ekonomického úspechu a prežitia.

Kryptomeny

Z hľadiska budúceho zhodnotenia sa milionári najviac rezervovane stavajú k investíciám do kryptomien. Pozornosť tých milionárov, ktorí boli v minulosti kryptomenám viac naklonení, sa v poslednom období obrátila skôr smerom k investíciám do oblasti AI, pretože na rozdiel od kryptomien má podľa nich AI zreteľné výhody a hmatateľné praktické využitie.

Investície s najzaujímavejším potenciálom pre zhodnotenie - vývoj očakávaní 2013 - 2023

Slovenská republika
Česká republika

Očakávanie poklesu výnosov investícií

Slovenská republika
Česká republika

Investičné portfólio

Základom investičného portfólia, teda finančného majetku dolárových milionárov, sú nástroje kapitálových trhov, teda akcie, dlhopisy a fondy, ktoré spoločne tvoria nadpolovičnú časť celého portfólia. Najmä u mladších dolárových milionárov je viditeľný väčší príklon k akciám, ktoré tvoria dokonca štvrtinu ich portfólia, u starších je to pätina.

Naopak, starší dolároví milionári majú väčšie zastúpenie investícií v dlhopisoch. Štvrtina portfólia je naprieč generáciami tvorená investičnými nehnuteľnosťami. Zhruba desatinu portfólia tvorí aj hotovosť, ktorú milionári neváhajú využiť v prípade naskytnutia zaujímavej investičnej príležitosti.

Posun prístupu od konzervativizmu k dynamickosti

Pri porovnaní so svetom sa Slováci a Česi postupne približujú západnému štandardu. Opúšťajú dlhodobo konzervatívny prístup a otvárajú sa investíciám, najmä do dlhopisov (25 % portfólia), fondov (16 % portfólia) či akcií (15 % portfólia). A v tomto trende budú pokračovať zrejme aj v budúcnosti. Takmer tretina z nich totiž plánuje vo svojich portfóliách zvyšovať podiel akcií a ďalšia pätina podiel dlhopisov, fondov aj investičných nehnuteľností. Viac sa otvoria aj investíciám do private equity, naopak, podiel hotovosti chcú vo svojom portfóliu znižovať. Platí pritom, že portfólio plánujú meniť skôr mladší dolároví milionári, pri tých starších pôjde predovšetkým o menšie pohyby.

Rastová zložka portfólia dominuje

Celkovo môžeme konštatovať, že rastová zložka portfólia, ktorá má niesť výnos pri vyššom riziku, tvorí viac ako polovicu portfólia. Milionári si uvedomujú, že pokiaľ chcú úspešne čeliť výzvam zvýšenej inflácie, musí táto zložka tvoriť významnú časť portfólia. Aj napriek vysokým úrokovým sadzbám na vkladových produktoch majetok v stabilizačnej zložke netvorí ani pätinu portfólia.

Zloženie investičného portfólia

Slovenská republika
Česká republika

Plánované zmeny v portfóliu

Cieľ pri správe majetku

Hlavným cieľom správy majetku dolárových milionárov je predovšetkým rast jeho hodnoty, čo deklarovalo 43 % slovenských a 40 % českých milionárov. Zaistenie renty a pravidelného zdroja príjmu označilo za hlavný cieľ pri správe majetku 37 % slovenských a 26 % českých milionárov.

Hlavný cieľ pri správe majetku

Slovenská republika
Česká republika

Konzervatívnejší vs. dynamickejší prístup

Slovenská republika
Česká republika

Postoje k investíciám do akcií

Dolároví milionári sa čoraz častejšie stávajú investormi, investície tak predstavujú primárny zdroj ich bohatnutia. Polovica z nich vyhlasuje, že ich svet investícií a akciových titulov baví, dokonca je to niečo ako ich koníček. Veľmi dobre si však uvedomujú, že detailná znalosť trhu je časovo náročná, na správu svojho portfólia tak často využívajú odborníkov. Tento trend zosilnel najmä po poklesoch na trhoch v minulom roku, keď viac ako polovica dolárových milionárov na Slovensku zverila aspoň časť svojho portfólia profesionálom v oblasti investícií.

Získať si dôveru dolárových milionárov však nie je ľahké. Pokiaľ niekto iba rozdáva rady, ale sám neinvestuje, nedôverujú mu. U dolárových milionárov došlo aj k akejsi dezilúzii z odborníkov na investície, ktorí boli aktívni na sociálnych sieťach v časoch nízkych úrokových sadzieb a býčieho akciového trhu, keď pri raste väčšiny rizikových aktív nebolo zložité predikovať vývoj. V náročnejšom ekonomickom období sa však ukázalo, že ich investičné odporúčania by skončili v stratách.

Preferujú investície do odvetví, s ktorými majú skúsenosti

Pri investíciách do akcií sa snažia dolároví milionári predovšetkým investovať do titulov z odboru, ktorému rozumejú alebo v ktorom podnikajú. O firmách, do ktorých investujú, sa radi rozprávajú so svojím okolím. Aj napriek výkyvom trhu zostávajú akcie pre dolárových milionárov primárnym investičným nástrojom. Jeden z najväčších ročných poklesov akciových trhov v minulom roku nijako neotriasol ich dôverou v to, že akcie ako najrizikovejšia z hlavných tried finančných aktív by mali z dlhodobého hľadiska priniesť aj najvyššie výnosy.

Zároveň však platí, že po rastovej dekáde s nadštandardným zhodnotením, predovšetkým amerických akcií, najmä tí starší očakávajú pomalší rast amerického akciového trhu pre vyššie úrokové sadzby a menej expanzívnu menovú politiku v kombinácii s vyššími firemnými daňami a bohatšími valuáciami. Viac ako štvrtina dolárových milionárov, predovšetkým tých mladších, plánuje investovať viac do akcií mimo USA a Západu, a to predovšetkým pre lepší potenciál dlhodobého rastu pri nižšom ocenení.

Geopolitické napätie mení pohľad milionárov

Narastajúce geopolitické napätie a blízky vojnový konflikt zmenili postoj dolárových milionárov k zbrojnému priemyslu, pričom ho teraz viac ako tri štvrtiny z nich označujú za sľubnú oblasť pre investície.

Výrazná väčšina milionárov si myslí, že napriek tomu, že Spojené štáty už nebudú mať také dominantné postavenie vo svete ako v minulosti, a aj napriek rastu ich verejného dlhu, si dolár naďalej udrží pozíciu hlavnej rezervnej meny sveta, keď voči nemu nie je reálna alternatíva.

Dôveru v dolár nepodkopala ani expanzívna menová politika FED-u, ani rast amerického zadlženia s vysokými deficitmi rozpočtu v ostatných rokoch. A to najmä preto, že (nielen) milionári si uvedomujú, že dolár ako taký predstavuje vzájomne prepojený inštitucionálny systém, ktorému zatiaľ väčšina sveta verí. Navyše dolár sa stále môže oprieť o najsilnejšiu armádu sveta, ak by prišla veľká kríza, ktorá by prekročila hranice ekonomických problémov.

Postoje k investíciám

Investície a AI

Pojem umelá inteligencia (AI) je milionárom veľmi dobre známy, dokonca viac ako polovica z nich deklaruje, že presne vie, čo sa pod týmto pojmom ukrýva. Všeobecne vzaté umelá inteligencia je vnímaná ako jasná, praktická a priekopnícka inovácia. Dokonca dve tretiny dolárových milionárov sa na ňu pozerajú ako na natoľko prevratnú, že môže viesť k ekonomickým otrasom a vymiznutiu celých
profesijných špecializácií. Vôbec ju však nezatracujú. Aj keď viac ako 40 % z nich priznáva, že ide o technológiu, ktorá sa ľudstvu v určitých ohľadoch vyrovná alebo ho dokonca prekoná, a aj keď možno spôsobí zánik mnohých pracovných miest, vytvorí zase nové profesie a bude mať celkový prínos pre zamestnanosť a ľudstvo.

Dolároví milionári si uvedomujú, že umelá inteligencia ovládla mediálny priestor, ktorý predtým médiá venovali najmä kryptomenám a blockchainu. Rovnako sú si vedomí toho, že vďaka neustálemu informovaniu o tejto technológii môžu vznikať nereálne očakávania, ktoré môžu viesť až k novej technologickej bubline. Súčasný rast cien akcií technologických firiem považujú za premrštený aj s ohľadom na fakt, že prínos umelej inteligencie sa prejaví až neskôr.

Dolároví milionári hľadajú investície do umelej inteligencie

Takmer polovica z nich hľadá spôsob, ako umelú inteligenciu využiť vo svojom podnikaní. Rovnako takmer polovica priznáva, že im táto technológia už uľahčuje prácu a život. Aj preto necelé dve tretiny milionárov vidia vhodný čas na investície do firiem, ktoré poskytujú softvér a hardvér na prácu s umelou inteligenciou. Obava, ktorú majú dolároví milionári ohľadom umelej inteligencie, je jej zneužitie, ktoré by mohlo predstavovať hrozbu pre dôveru Investície a AI v spoločnosť a demokraciu, prípadne by mohla byť zneužitá na šírenie dezinformácií, teda na ešte väčšie zmätenie, čo je a čo nie je pravda. V porovnaní s milionármi je bežná populácia ohľadne umelej inteligencie viac skeptická. Nevníma v takej miere jej praktické využitie a tiež sa viac obáva ohrozenia z jej strany.

Výroky o AI

Otestuj sa a zisti, ako blízko máš k zmýšľaniu milionárov