2021
Wealth Report 2021

Európska únia

Otestuj sa
wealthreport wealthreport
WR2021Európska únia

Európska únia mala konať aktívnejšie v začiatkoch a v priebehu pandémie koronavírusu.

81
78
Slovenská republika
Česká republika

Dolároví milionári a Európska únia

Pod vplyvom pandémie došlo k rozpolteniu postoja dolárových milionárov voči Európskej únii. Na jednej strane by podľa nich mala mať menej právomocí, ale na strane druhej by mala hrať zásadnú úlohu v obmedzení dosahu pandémie a rýchlejšie na ňu reagovať. Tento nesúlad je možné interpretovať tak, že milionári si želajú od Európskej únie silnú úlohu vo vytváraní jednotného trhu, ale dane a záväzky jednotlivých krajín nemajú byť jej otázkou. Približne tretina slovenských a českých dolárových milionárov potom súhlasí ako s federalizáciou Európskej únie s cieľom zlepšenia jej konkurencieschopnosti a postavenia vo svete, tak aj s tým, že by sa mala výhradne zameriavať na spoločný trh a ostatné rozhodovanie ponechať na vládach jednotlivých štátov. 

Nejednoznační sú tiež v otázke snáh o zníženie uhlíkovej stopy aj za cenu pomalšieho ekonomického rastu. Zatiaľ čo v Česku prevažuje pesimistický postoj, na Slovensku je viac dolárových milionárov naklonených zavedeniu takýchto opatrení aj napriek negatívnym ekonomickým dosahom. Vo svojich záveroch a pohľadoch sú dolároví milionári v zhode so všeobecnou populáciou.  Názorovo sa rozchádzajú v pohľade na emitovanie dlhu Európskej únie, za ktorý by spoluručili členské štáty rovnakým dielom, čomu je viac naklonená všeobecná populácia.

Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi týkajúcimi sa Európskej únie?

Otestuj sa a zisti, ako blízko máš k zmýšľaniu milionárov