2020
Wealth Report 2020

Európska únia

Otestuj sa
wealthreport wealthreport
WR2020Európska únia

Spoločné európske dane, ktoré budú priamym príjmom rozpočtu EÚ, by mali byť zavedené.

43
36
Slovenská republika
Česká republika

Dolároví milionári a Európska únia

Pod vplyvom pandémie došlo k rozpolteniu postoja dolárových milionárov voči Európskej únii. Na jednej strane by podľa nich mala mať menej právomocí, ale na strane druhej by mala hrať zásadnú úlohu v obmedzení dosahu pandémie a rýchlejšie na ňu reagovať. Tento nesúlad je možné interpretovať tak, že milionári si želajú od Európskej únie silnú úlohu vo vytváraní jednotného trhu, ale dane a záväzky jednotlivých krajín nemajú byť jej otázkou. Približne tretina slovenských a českých dolárových milionárov potom súhlasí ako s federalizáciou Európskej únie s cieľom zlepšenia jej konkurencieschopnosti a postavenia vo svete, tak aj s tým, že by sa mala výhradne zameriavať na spoločný trh a ostatné rozhodovanie ponechať na vládach jednotlivých štátov. 

Nejednoznační sú tiež v otázke snáh o zníženie uhlíkovej stopy aj za cenu pomalšieho ekonomického rastu. Zatiaľ čo v Česku prevažuje pesimistický postoj, na Slovensku je viac dolárových milionárov naklonených zavedeniu takýchto opatrení aj napriek negatívnym ekonomickým dosahom. Vo svojich záveroch a pohľadoch sú dolároví milionári v zhode so všeobecnou populáciou.  Názorovo sa rozchádzajú v pohľade na emitovanie dlhu Európskej únie, za ktorý by spoluručili členské štáty rovnakým dielom, čomu je viac naklonená všeobecná populácia.

Postoje k Európskej únii

Otestuj sa a zisti, ako blízko máš k zmýšľaniu milionárov